Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky

internetového obchodu www.mujprimar.cz

Článek I

Obecná ustanovení

 

 1. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z uzavření kupní smlouvy na dálku mezi prodávajícím a kupujícím, jejímž předmětem je prodej a koupě zboží prostřednictvím internetového obchodu www.mujprimar.cz.
 2. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy specifikované v čl. 1 odst. 1 těchto obchodních podmínek. V případě, že prodávající a kupující uzavřou písemnou kupní smlouvu, ve které si dohodnou podmínky odlišné od všeobecných obchodních podmínek, budou ustanovení kupní smlouvy upřednostněny před všeobecnými obchodními podmínkami.
 3. Předmětem těchto obchodních podmínek je vymezení práv a povinností smluvních stran vyplývajících z kupní smlouvy a poskytnutí informací v souladu s § 3 odst. 1 zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dalších příslušných právních předpisů.
 4. Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány v souladu se:
  zákonem č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
  zákonem č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších právních předpisů,
  zákonem č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 5. zákonem č. 22/2003 Sb. o elektronickém obchodu a o změně a doplnění zákona č. 128/2002 Sb. o státní kontrole vnitřního trhu ve věcech ochrany spotřebitele a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 284/2002 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů
 6. zákonem č. 391/2015 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů, ve znění pozdějších právních předpisů
  a s dalšími příslušnými právními předpisy.

   

 7. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na stránce internetového obchodu www.mujprimar.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.
 8. Kupující zasláním objednávky potvrzuje, že se s obchodními podmínkami důkladně seznámil a jejich obsahu porozuměl.
 9. Smluvní strany se mohou ještě před uzavřením kupní smlouvy dohodnout na změně těchto obchodních podmínek, čímž je zaručena rovnost stran.

 

Článek II

definice

 1. Prodávajícím je provozovatel internetového obchodu www.mojprimar.sk:
  Obchodní jméno: Pharmatico CE, s.r.o.

  reg .: Obchodní rejstřík okresního soudu Trenčín, Odd .: Sro, vložka č.: 31092 / R

  Adresa: Gorkého 10, Bratislava 811 01

  IČO: 47875852

  DIČ: 2024171292

  DIČ: není plátcem DPH

  e-mail: info@ejoy.sk

  tel .: 0949 209 200

   

 2. Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo využívá služeb, a to buď jako spotřebitel nebo podnikatel.
 3. Kupujícím spotřebitelem je ve smyslu § 2 písm. a) zák. č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně spotřebitele) fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání.
 4. Spotřebitelskou smlouvou je každá smlouva bez ohledu na právní formu, kterou uzavírá dodavatel se spotřebitelem.
 5. Smlouvou uzavřenou na dálku je smlouva mezi prodávajícím a spotřebitelem sjednána a uzavřena výhradně prostřednictvím jednoho nebo více prostředků dálkové komunikace bez současné fyzické přítomnosti prodávajícího a spotřebitele zejména využitím webového sídla, elektronické pošty, telefonu, faxu, adresního listu nebo nabídkového katalogu.
 6. Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Obč. Zák.“), Zákona o ochraně spotřebitele, zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů, jakož i dalšími souvisejícími předpisy.
 7. Kupujícím podnikatelem je ve smyslu § 2 odst. 2 zák. č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Obch. Zák.“):
  osoba zapsaná v obchodním rejstříku,
  osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění,
  osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů, fyzická osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.
 8. Orgánem dohledu je:
  Slovenská obchodní inspekce (SOI)
  Inspektorát SOI pro Trenčiansky kraj

  Hurbanova 59,

  311 01 Trenčín, Slovenská republika
  obor výkonu dozoru
  tel. č .: +421 32/6400 109,
  fax č .: +421 32/6400 108.

 

Článek III

Uzavření kupní smlouvy

 1. Seznam zboží na stránkách internetového obchodu mojprimar.sk je katalogem běžně dodávaného zboží a prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech uvedených výrobků. Dostupnost zboží je uvedena u každého produktu zvlášť, příp. bude potvrzena prodávajícím na základě poptávky kupujícího.
 2. Zboží nabízené prodávajícím je možné objednat prostřednictvím některého z následujících prostředků dálkové komunikace:
  webového sídla (e-shop),
  elektronické pošty.

Objednávka přes e-shop

Při nákupu prostřednictvím internetového obchodu postupujete tak, že vybrané zboží umístíte do košíku kliknutím „Přidat do košíku“. Po ukončení nakupování kliknutím na nákupní košík se dostanete na podstránku nákupního košíku, kde zvolíte způsob dopravy. Kliknutím na „Zkontrolovat a objednat“ přejdete na podstránku kde zvolíte nákup bez registrace nebo registraci, vyplníte fakturační údaje a zvolíte způsob platby. Následně kliknutím na „Objednat s povinností platby“ objednávku závazně potvrdíte.

Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávku zkontrolovat a případně ji opravit.

 

Objednávka e-mailem

Při nákupu prostřednictvím elektronické pošty je třeba odeslat objednávku na … Objednávka musí obsahovat následující údaje:

 • Jméno a příjmení kupujícího
 • Poštovní adresu pro doručení zboží
 • Telefonické číslo nebo e-mail
 • Objednací kód zboží nebo přesný název zboží
 • Počet kusů z každé položky zboží
 • Datum vystavení objednávky
 • Způsob úhrady za zboží
 • Způsob přepravy a převzetí zboží
 • a v případě právnické osoby i:
 • IČO a SK DIČ společnosti
 • Kontaktní osobu a telefon
 • Fakturační adresu (pokud je jiná než adresa dodání).
 • Podmínkou pro platnost objednávky je vyplnění všech výše uvedených údajů.

Telefonická objednávka

Objednávku provedenou telefonicky potvrdí prodávající a následně kupující e-mailem.

 • Informace o jednotlivých technických krocích nezbytných pro uzavření kupní smlouvy vyplývají z těchto obchodních podmínek.
  Objednávka uskutečněna prostřednictvím jakéhokoliv prostředku dálkové komunikace je závazná.
 • Spotřebitel odesláním objednávky potvrzuje, že byl seznámen s tím, že součástí objednávky je povinnost zaplatit kupní cenu.
  Po přijetí závazné objednávky prodávající potvrdí uzavření kupní smlouvy na trvalém nosiči. Doručením potvrzení se považuje kupní smlouva za uzavřenou. Takto uzavřená smlouva je závazná, měnit nebo zrušit ji lze pouze na základě dohody obou smluvních stran nebo ze zákonných důvodů.
 • Potvrzení o uzavření kupní smlouvy obsahuje zejména údaje o názvu a specifikaci zboží, jehož prodej je předmětem kupní smlouvy, dále údaje o ceně zboží, údaj o dodací lhůtě zboží, název a údaje o místě, kde má být zboží dodáno a údaje o ceně, podmínkách , způsobu a termínu přepravy zboží na dohodnuté místo doručení zboží pro kupujícího, údaje o prodávajícím
 • Kupující má právo závaznou objednávku zrušit (stornovat) bez udání důvodu do 24 hodin od jejího zaslání. Stornovat objednávku je možné prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky. Zrušení objednávky potvrdí prodávající telefonicky nebo e-mailem bez zbytečného odkladu.
 • Kupní smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let za účelem jejího úspěšného plnění a plnění si povinnosti prodávajícího vyplývající mu ze zvláštních právních předpisů. Kupní smlouva není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

 

Článek IV

Práva a povinnosti smluvních stran

 

 1. Předmětem kupní smlouvy jsou práva a povinnosti smluvních stran.
 2. Prodávající je povinen zejména:
  poskytnout spotřebiteli informace podle příslušných ustanovení zákona o ochraně spotřebitele a zákona o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího ao změně některých zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů a dalších příslušných právních předpisů ,
  zabalit zboží k přepravě tak, aby nedošlo k jeho poškození,
  dodat spotřebiteli objednané zboží do místa určení řádně a včas,
  dodat kupujícímu nejpozději spolu se zbožím všechny doklady potřebné k řádné převzetí a užívání zboží v souladu s příslušnými právními předpisy.
  Prodávající má právo na zaplacení kupní ceny řádně a včas.
  Kupující je povinen zejména:
  včas převzít zboží v místě určení,
  zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu ve lhůtě splatnosti, včetně nákladů na doručení zboží, pokud se smluvní strany nedohodly, že náklady na doručení zboží nese prodávající,
  potvrdit v dodacím listu převzetí zboží svým podpisem nebo podpisem jím pověřené osoby.
  Kupující má právo na dodané zboží prodávajícím řádně a včas.

 

Článek V

Cena zboží nebo služby

 

 1. Ceny jednotlivých produktů jsou na stránkách internetového obchodu www.mujprimar.cz aktuální a platné. Ceny jsou uváděny bez DPH, protože prodávají není její plátcem.
 2. Konečná cena je sumární cena uváděná v objednávkovém formuláři těsně před odesláním závazné objednávky. Konečná cena je uváděna včetně všech daní a poplatků (např. Poštovné), které musí kupující zaplatit pro získání zboží. Tuto cenu lze měnit pouze na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.
 3. Prodávající je vázán svou nabídkou, včetně ceny zboží, po celou dobu zveřejnění na zboží na webovém sídle.
 4. Platné ceny zboží jsou uvedeny u jednotlivých položek a platí výhradně pro nákup v internetovém obchodě.
 5. Prodávající garantuje dodání zboží za cenu, která byla uvedena v internetovém obchodě v době objednání zboží.
 6. Dokladem o prodeji včetně ceny zboží je faktura (daňový doklad), která je přiložena k zásilce, přičemž zároveň slouží jako dodací a záruční list.

 

Článek VI

Poštovné a balné

 

 1. Náklady na dodání zboží v České republice:
 2. Kurýrem do 1 pracovního dne od odeslání za cenu 125Kč.
 3. Poplatek za dobírku k ceně poštovného je 0Kč.
 4. Při objednávce nad 2000Kč je jakékoliv poštovné zdarma.
 5. Náklady na dodání zboží do zahraničí budou vypočteny individuálně na základě hmotnosti zboží.
 6. Prodávající si balné neúčtuje.

 

Článek VII

platební podmínky

 

 1. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu dohodnutou v kupní smlouvě včetně nákladů na doručení zboží, a to ve lhůtě splatnosti, nejpozději však při převzetí zboží.
 2. Kupující může kupní cenu zaplatit následujícími způsoby:

Na dobírku

Cenu za objednané zboží kupující zaplatí v hotovosti až při jeho převzetí na poště nebo od kurýra.

 

Článek VIII

dodací podmínky

 

 1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu objednané zboží ve lhůtě do 30 dnů ode dne potvrzení objednávky. Pokud není možné zboží dodat v uvedené lhůtě, mohou se smluvní strany dohodnout na poskytnutí dodatečné lhůty k plnění. Prodávající obvykle expeduje zboží kupujícímu ve lhůtě 48 hodin. O odeslání zboží bude kupující informován e-mailem.
 2. Kupující je povinen převzít zboží v místě, které je uvedeno v objednávce a potvrzení uzavření kupní smlouvy.
 3. Náklady na dodání zboží závisí na zvoleném způsobu dodání, přičemž přesná kalkulace nákladů na dodání se zobrazí v objednávce při volbě způsobu dodání.
 4. Kupující je povinen převzít zboží v místě, které je uvedeno v objednávce, osobně nebo zajistit, aby zboží převzala jím zmocněná osoba.
 5. Od okamžiku předání zboží k přepravě dopravci, odpovídá za případnou škodu dopravce. Z uvedeného důvodu je nutné, aby kupující nebo jím pověřená osoba při přebírání zboží zkontrolovala, zda obal, ve kterém je zboží zabaleno, není poškozen. V případě jeho poškození je třeba přímo na místě sepsat s dopravcem záznam o zjištěných vadách způsobených během přepravy.
 6. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou. O této skutečnosti je třeba sepsat s dopravcem záznam.
 7. V případě, že kupující zboží převezme i přes evidentnímu poškození obalu, prodávající nemusí uznat případné pozdější reklamace z tohoto důvodu.
 8. Po převzetí zboží je kupující povinen zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných nedostatcích. V případě, že kupující zjistí poškození zboží nebo jinou vadu až po jeho převzetí, je třeba tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno bez zbytečného odkladu oznámit e-mailem na info@ejoy.sk. Poškozené zboží bude okamžitě nahrazen novým.
 9. Při převzetí zboží je kupující nebo jím pověřená osoba, povinna podepsat dodací list.
  Pokud kupující nepřevezme objednané zboží, je prodávající oprávněn okamžikem jeho vrácení odstoupit od kupní smlouvy a prodat zboží třetí osobě.
 10. Kupující je v případě nedodání zboží ve lhůtě dle čl. VIII odst. 1 těchto obchodních podmínek oprávněn odstoupit od kupní smlouvy.

 

Článek IX

Nabytí vlastnictví a přechod nebezpečí škody na zboží

 

 1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením celé kupní ceny za zboží.
 2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího, nebo když tak neučiní včas, tak v době, kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím a kupující zboží nepřevezme.

 

Článek X

Odstoupení od smlouvy

 

 1. Odstoupení od smlouvy kupujícího, kterým je spotřebitel, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů.
 2. Spotřebitel je oprávněn i bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku nebo od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího do 14 dnů ode dne:
  převzetí zboží
 3. uzavření smlouvy o poskytnutí služby
 4. uzavření smlouvy o poskytování elektronického obsahu, který není na hmotném nosiči.
 5. Zboží se považuje za převzatý spotřebitelům okamžikem, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme všechny části objednaného zboží, nebo pokud se
 6. výrobky objednané spotřebitelům v jedné objednávce dodávají odděleně, okamžikem převzetí zboží, který byl dodán jako poslední,
  dodává zboží sestávající z více dílů nebo kusů, okamžikem převzetí posledního dílu nebo posledního kusu,
 7. zboží dodává opakovaně v určeném období okamžikem převzetí prvního dodaného zboží.
 8. Spotřebitel může odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je dodání zboží, i před zahájením běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy.
 9. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je
  poskytnutí služby, pokud se její poskytování začalo s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy po úplném poskytnutí služby, a pokud došlo k úplnému poskytnutí služby,
 10. prodej zboží nebo poskytnutí služby, jejichž cena závisí na pohybu cen na finančním trhu, který prodávající nemůže ovlivnit a ke kterému může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 11. prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele,
  prodej zboží, které podléhá rychlé snížení jakosti nebo zkáze,
  prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen,
  prodej zboží, které může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smíchaný s jiným zbožím,
 12. prodej alkoholických nápojů, jejichž cena byla sjednána v době uzavření smlouvy, přičemž jejich dodání je možné uskutečnit nejdříve po 30 dnech a jejich cena závisí od pohybu cen na trhu, které prodávající nemůže ovlivnit,
 13. provedení naléhavých oprav nebo údržby, o které spotřebitel výslovně požádal prodávajícího; to neplatí pro smlouvy o službách a smlouvy, jejichž předmětem je prodej jiného zboží než náhradních dílů potřebných k provedení opravy nebo údržby, pokud byly uzavřeny během návštěvy prodávajícího u spotřebitele a spotřebitel si tyto služby nebo zboží předem neobjednal,
 14. prodej zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukovoobrazových záznamů, knih nebo počítačového softwaru prodávaných v ochranném obalu, pokud spotřebitel tento obal rozbalil,
 15. prodej periodického tisku s výjimkou prodeje na základě dohody o předplatném a prodej knih nedodávaných v ochranném obalu,
 16. poskytnutí ubytovacích služeb na jiný než ubytovací účel, přeprava zboží, nájem automobilů, poskytnutí stravovacích služeb nebo poskytnutí služeb souvisejících s činnostmi v rámci volného času a podle které se prodávající zavazuje poskytnout tyto služby v dohodnutém čase nebo v dohodnuté lhůtě,
 17. poskytování elektronického obsahu jinak než na hmotném nosiči, pokud se jeho poskytování začalo s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy.
 18. Spotřebitel může uplatnit právo na odstoupení od smlouvy u prodávajícího v listinné podobě nebo v podobě zápisu na jiném trvanlivém médiu. Spotřebitel může použít formulář pro odstoupení od smlouvy.
 19. Právní úkon směřující k odstoupení od smlouvy je možné zaslat v listinné podobě na adresu:

Pharmatico CE, s.r.o.

Gorkého 10

Bratislava, 811 01

Slovensko

alebo e-mailom na info@ejoytablety.cz.

 • Lhůta pro odstoupení od smlouvy se považuje za dodrženou, jestliže oznámení o odstoupení od smlouvy bylo odeslány prodávajícímu nejpozději v poslední den uvedené lhůty.
 • Spotřebitel je povinen nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy zaslat zboží zpět nebo jej předat prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím na převzetí zboží. To neplatí, jestliže prodávající navrhne, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby. Lhůta podle první věty se považuje za dodrženou, jestliže bylo zboží předáno k přepravě nejpozději v poslední den lhůty.
 • Spotřebitel zašle zboží / předá zboží osobně prodávajícímu na následující adrese:

Pharmatico CE, s.r.o.

Gorkého 10

Bratislava, 811 01

Slovensko

Spotřebitel může vrátit pouze zboží, které není poškozen, zničen nebo jinak opotřebovaný z důvodu zacházení nad rámec potřebného ke zjištění vlastnosti a funkčnosti zboží.

 • Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy vrátit spotřebiteli všechny platby, které od něj přijal na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné a jiných nákladů a poplatků . Prodávající je povinen vrátit spotřebiteli uvedené platby stejným způsobem, jaký použil spotřebitel při své platbě. Tím není dotčeno právo spotřebitele dohodnout se s prodávajícím na jiném způsobu platby, pokud v souvislosti s tím spotřebiteli nebudou účtovány žádné další poplatky.
 • Smluvní strany se mohou dohodnout, že místo vrácení kupní ceny prodávající vymění vrácené zboží za jiné zboží z nabídky v odpovídající hodnotě.
  Při odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je prodej zboží, prodávající není povinen vrátit spotřebiteli platby před tím, než mu je zboží doručeno nebo dokud spotřebitel neprokáže zaslání zboží zpět prodávajícímu, ledaže prodávající navrhne, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby.
 • Prodávající není povinen uhradit spotřebiteli dodatečné náklady, pokud si spotřebitel výslovně zvolil jiný způsob doručení, jak je nejlevnější běžný způsob doručení nabízené prodávajícím. Dodatečnými náklady se rozumí rozdíl mezi náklady na doručení, které si zvolil spotřebitel, a náklady na nejlevnější běžný způsob doručení nabízené prodávajícím.
 • V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady na vrácení zboží prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží a v případě odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku i náklady na vrácení zboží, které vzhledem k jeho povaze nelze vrátit prostřednictvím pošty.
 • V případě odstoupení od smlouvy spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastnosti a funkčnosti zboží.
 • Prodávající doporučuje kupujícímu pojistit zboží, které je předmětem vrácení. Riziko vzniku škody na zboží, které je předmětem vrácení nese kupující až do okamžiku převzetí tohoto zboží prodávajícím.
 • Pokud kupující nedoručí nejpozději spolu se zbožím oznámení o odstoupení od smlouvy, vyzve ho prodávající telefonicky, případně e-mailem na doplnění chybějících údajů nebo přiložení chybějících požadovaných dokladů. Pokud kupující ani v dodatečné lhůtě nepředloží oznámení o odstoupení od smlouvy nebo nedoplní chybějící údaje, prodávající si vyhrazuje právo nepokračovat ve vyřizování předmětného vrácení a zboží bude vráceno kupujícímu na adresu uvedenou v objednávce.
 • Prodávající si vyhrazuje právo nepřevzít zboží zaslané kupujícím na dobírku.
  Odstoupení od smlouvy kupujícím podnikatelem se řídí příslušnými ustanovení Obch. zák.
 • Prodávající má právo odstoupit od smlouvy, pokud není schopen dodat kupujícímu zboží řádně a včas, zejména z důvodu vyprodání zásob nebo nedostupnosti zboží. O stornování objednávky bude zákazník informován telefonicky nebo e-mailem, a v případě úhrady kupní ceny nebo její části, mu budou finanční prostředky vráceny ve lhůtě do 15 dnů na jím určený účet, pokud se s prodávajícím nedohodne jinak.

 

Článek XI

řešení sporů

 

 1. Právní vztahy, které vzniknou mezi prodávajícím a kupujícím v souvislosti s používáním internetového obchodu a uzavřením smluvního vztahu se řídí právním řádem České republiky.
 2. Účastníci tohoto právního vztahu se dohodli, že v případě vzniku sporu je dána pravomoc soudům České republiky.
 3. V případě vzniku sporu mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem, je spotřebitel oprávněn obrátit se prodávajícího s žádostí o nápravu, není-li spotřebitel spokojen se způsobem vyřízení reklamace nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva. Žádost o nápravu lze zaslat elektronickou poštou na e-mail: info@ejoy.sk, nebo poštou na adresu prodávajícího. Pokud prodávající na žádost odpověděl zamítavě nebo na ni neodpověděl do 30 dnů ode dne jejího odeslání, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení mimosoudního řešení sporů některému ze subjektů alternativního řešení sporů.
 4. Podmínky alternativního řešení sporů upravuje zákon č. 391/2015 Sb. o alternativním řešení sporů.
 5. Spotřebitel může podat návrh na zahájení mimosoudního řešení sporů na příslušný subjekt alternativního řešení sporů, kterým je právnická osoba zapsaná v seznamu vedeném Ministerstvem vnitra ČR nebo Slovenská obchodní inspekce (www.soi.sk).
  Spotřebitel může podat stížnost i prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů online řešení sporů, provozovanou EU. Stížnost lze podat vyplněním online formuláře na stránce http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. Právo volby z subjektů alternativního řešení sporů má spotřebitel.
 6. Řešení sporů některým ze subjektů alternativního řešení sporů se může domáhat pouze spotřebitel. Spotřebitelům je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání.
 7. Alternativní řešení sporů se týká pouze sporů vyplývajících ze spotřebitelských smluv uzavřených na dálku.
 8. Subjekt alternativního řešení sporů může návrh odmítnout v zákonem stanovených případech, například pokud vyčíslena hodnota sporu nepřesahuje částku 20 eur nebo pokud podá spotřebitel návrh po uplynutí jednoho roku ode dne doručení záporné odpovědi od prodávajícího nebo marného uplynutí 30 denní lhůty na vyjádření k žádosti.
 9. Alternativní řešení sporů je v zásadě bezplatné. Subjekt alternativního řešení sporů může od spotřebitele požadovat poplatek za zahájení mimosoudního řešení sporů maximálně do výšky 5 eur.
 10. Subjekt alternativního řešení sporů postupuje při alternativním řešení sporu tak, aby byl spor co nejrychleji vyřešen, předchází zbytečným průtahům, jedná hospodárně a bez zbytečného a nepřiměřeného zatěžování stran sporu a jiných osob; pokud je to možné, při komunikaci využívá zejména telefonický kontakt a elektronické prostředky.
  Subjekt alternativního řešení sporů ukončí alternativní řešení sporu do 90 dnů ode dne jeho zahájení. Ve zvlášť složitých případech může subjekt alternativního řešení sporů lhůtu podle první věty prodloužit o 30 dní, a to i opakovaně. Subjekt alternativního řešení sporů je povinen o každém prodloužení lhůty podle druhé věty neprodleně informovat strany sporu spolu s uvedením důvodu prodloužení lhůty.
 11. Pokud mezi stranami sporu nedojde k uzavření dohody a subjekt alternativního řešení sporů na základě skutečností, které zjistí při alternativním řešení sporu, dospěje k odůvodněnému závěru, že prodávající porušil práva spotřebitele podle předpisů na ochranu práv spotřebitele, ukončí alternativní řešení sporu vydáním nezávazného odůvodněného stanoviska.

 

Článek XII

Odpovědnost prodávajícího za vady a reklamační podmínky

 1. Odpovědnost prodávajícího za vady a podmínky uplatnění a vyřízení reklamace se řídí příslušnými ustanoveními reklamačního řádu přijatého provozovatelem a zveřejněném na internetových stránkách www.mujprimar.cz.

 

Článek XIII

platnost smlouvy

 1. Kupní smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do řádného splnění povinností obou smluvních stran vyplývajících z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek, které jsou její nedílnou součástí.

 

Článek XIV

Ochrana osobních údajů

 1. Informace o dotčených osobách (kupujících) provozovatel zpracovává v souladu se zák. č. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.
 2. Podmínky zpracovávání osobních údajů provozovatelem jsou specifikovány na internetových stránkách mojprimar.sk v sekci Ochrana osobních údajů.

 

Článek XV

Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na stránkách internetového obchodu mujprimar.cz v den odeslání objednávky kupujícím, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
 2. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tyto obchodní podmínky, pokud si to bude vyžadovat změna obchodní politiky nebo platné legislativy.
 3. Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány advokátní kanceláří Lanikova Group, s.r.o. pro provozovatele internetového obchodu, přičemž jsou chráněny ve smyslu zákona 618/2003 Sb. Autorský zákon, ve znění pozdějších právních předpisů. Bez souhlasu autora je zakázáno toto autorské dílo jakýmkoli způsobem použít, a to zejména, ne však výlučně, kopírovat, zveřejňovat, měnit, upravovat, rozšiřovat a jinak zneužívat.
 4. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 23.05.2016.